Úvod k systému TFS

Autor: Roman 9 roky Komentáře

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem obchodního systému a jeho použitím na akciovém trhu. Moderní informační technologie umožňují téměř každému podílet se na obchodování s cennými papíry. Zároveň je na trhu dostupné velké množství odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které se vztahují k tomuto tématu. Přímé investování nebo spekulace na finančních trzích tak může být pro mnohé zajímavou alternativou k tradičním spořícím nebo investičním produktům.

Obchodníci a obchodní systémy mohou být různé, mohou používat různé typy analýz a přístupů ke svým obchodním rozhodnutím. Zejména ti, kteří to myslí s obchodováním vážně, si vyvíjí svůj vlastní systém, který reflektuje jejich osobní styl. Ostatní mohou více nebo méně úspěšně převzít obchodní systémy vyvinuté někým jiným. Já jsem se rozhodl jít cestou vlastního obchodního systému a i proto jsem si zvolil toto téma pro moji bakalářskou práci.

Práce se skládá z teoretické části, která odpovídá první kapitole, a praktické části, která tvoří zbytek práce. V teoretické části jsou popsány základy technické analýzy, aby si čtenář mohl představit, co všechno může technická analýza a následně i systém na ní založený zahrnovat. Praktická část je o vývoji samotného obchodního systému a používá jen některé aspekty technické analýzy. Nejprve se zabývá návrhem a zdůvodněním vybrané strategie (kap. 2), dále následuje testování jednotlivých navržených možností na historických datech, výběr nejúspěšnějších a jejich další úpravy (kap. 3 a 4). Závěrečná kapitola (kap. 5) patří aplikaci zvoleného systému na dvě různá portfolia akcií za účelem zhodnocení, jestli je systém funkční i na jiných datech, než na kterých byl vytvářen.

Zde prezentovaný přístup k obchodování s akciemi vychází převážně z použití technické analýzy. Existuje celá řada dalších přístupů a stejně tak existuje celá řada odpůrců i podporovatelů toho kterého typu analýzy. Faktem je, že i když se jednotlivé druhy analýz navzájem liší, mnohé z nich jsou jejich příznivci velmi úspěšně používány.

Cíle práce

Hlavním cílem práce je vytvořit jednoduchý, v praxi použitelný a ziskový systém pro obchodování akcií za použití odborné literatury a vlastních zkušeností z obchodování. Protože je systém vyvíjen na historických datech od dubna 2005 do dubna 2009 bez přihlédnutí k situaci na trhu, která nastala po tomto období, lze cíl ziskovosti považovat za splněný, pokud se systém ukáže jako funkční i v období následujícím po dubnu 2009.

Dílčím cílem práce v její teoretické části je uvést stručnou charakteristiku technické analýzy. V praktické části lze za dílčí cíl považovat otestování použití některých obchodních strategií, které nejsou založeny na technické analýze. Ty mimo jiné poslouží k posouzení ziskovosti mnou navrženého systému.

Dalším dílčím cílem je ukázat, jakým způsobem se dá obchodní systém postavit, jaké důležité kroky je potřeba učinit pro to, aby šel používat, a kolik testování je potřeba i u jednoduchého systému provést.

Práce si neklade za cíl poskytnout univerzální nebo nejlepší možný přístup k obchodování, který přinese nejvyšší zisky. Neklade si ani za cíl, aby tento systém používal někdo další kromě jejího autora, protože při obchodování hraje velmi významnou roli psychologie. Samotným vývojem vlastního systému se obchodník naučí svému systému věřit, používat jej a přijde na další možná vylepšení a úskalí. Naopak při pouhém převzetí cizího systému se může stát, že po několika opakovaných, byť i malých, ztrátách, obchodník systém opustí, ačkoli důsledně dodržovaný systém by mohl být v delším období velmi ziskový. Spíše než převzetí celého systému jiným obchodníkem jako takového se nabízí převzetí jen některých myšlenek v něm obsažených.

Kategorie:
  Obchodování akcií
článek byl sdílen 0 krát
 000

Přidat komentář

Tvůj email nebude zveřejněn.