Systém na obchodování akcií TFS

Autor: Roman 9 roky Komentáře

Předmět: Bakalářská práce
Zadání: Vytvoření obchodního systému a jeho aplikace na akciovém trhu
Autor: Roman Sterly
Datum vytvoření: 14.5. 2010
Datum obhajoby: 8.6. 2010
Známka u obhajoby: 1

Abstrakt

STERLY, R. Vytvoření obchodního systému a jeho aplikace na akciovém trhu Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 68 s., 2010

Klíčová slova: akciový trh, obchodní systém, technická analýza, klouzavé průměry

Předložená práce je zaměřena na stručný popis technické analýzy akcií a následný vývoj obchodního systému, který je na ní založený. Teoretická část se nejprve zabývá teorií efektivních trhů a poté představuje základní charakteristiku a nástroje, které technická analýza používá. Praktická část začíná návrhem obchodního systému TFS, postupem při výběru obchodovaných akcií, určením vstupních a výstupních strategií, určením velikosti obchodovaných pozic, postupem testování systému a popisem používaného software. Dále pokračuje testováním navržených strategií na historických časových řadách a dalším vývojem systému až do jeho konečné podoby. Finální verze vytvořeného obchodního systému je testována na datech za poslední rok s cílem zhodnotit jeho úspěšnost. Jednotlivé kapitoly obsahují průběžné závěry a interpretaci zjištěných poznatků, celkový závěr shrnuje práci jako celek a nastiňuje další možnosti vývoje systému.

Abstract

STERLY, R. Development of a trading system and its application in the stock market. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics at the University of West Bohemia in Pilsen, 68 pages, 2010

Key words: stock market, trading system, technical analysis, moving averages

This submitted thesis is focused on a brief introduction into technical analysis and consecutive development of a trading system based on it. Theoretical part deals with theory of effective markets and introduces the basic characteristics and tools which technical analysis uses. Practical part begins with a draft of the TFS trading system, method of stock screening, buy and sell strategies, position-sizing, process of testing of the system and description of utilized software products. Next, it continues with testing of proposed strategies on historical price data and further development of TFS until its final version. The final version of the system is tested on the price data from the last year in order to determine its success rate. Partial conclusions and summaries are presented in particular chapters with a final summary and conclusion at the end.

Kategorie:
  Obchodování akcií
článek byl sdílen 0 krát
 000

Přidat komentář

Tvůj email nebude zveřejněn.