Testování obchodního systému

Autor: Roman 9 roky Komentáře

V této kapitole otestuji všechny mnou navržené strategie z předchozí kapitoly na období od 01.04.2005 do 01.04.2009. Pro celé portfolio budu sledovat kritérium ziskovosti. Pro jednotlivé akcie budu dále sledovat tyto hodnoty:

  • celkový zisk nebo ztráta,
  • realizované zisky (tj. takové, kde proběhl nákupní i prodejní pokyn),
  • realizované ztráty (tj. takové, kde proběhl nákupní i prodejní pokyn),
  • počet realizovaných obchodů,
  • procento ziskových obchodů,
  • drawdown (tj. jaký byl největší propad od maximálního zisku po maximální ztrátu).

Ačkoli je ziskovost nejdůležitějším kritériem, i ostatní hrají roli. Při menším počtu obchodů je systém méně časově náročný. Při menším drawdownu a vyšším procentu ziskových obchodů je méně náročný na psychiku obchodníka.

V tabulkách s optimalizovanými parametry dále uvedu, při jakých délkách klouzavých průměrů bylo daného výsledku dosaženo.

V řádku celkem je vždy součet celkových zisků a ztrát, součet obchodů, průměrné procento úspěšnosti a průměrný drawdown na akcii.

U každé otestované strategie vypočtu její celkovou ziskovost podle vzorce:

ROI = PL / IC
kde:

  • ROI je návratnost investic,
  • PL je zisk/ztráta,
  • IC je počáteční kapitál (vždy 20.000 USD).

Celkový zisk/ztráta, realizovaný zisk, realizovaná ztráta a drawdown jsou v tabulkách vždy uvedeny v USD.

3.1 Výsledky vlastních základních strategií

Vlastní strategie jsou navržené na základě zkušeností z obchodování a poznatků z literatury a popsané v kapitole 2. Následují výsledky jejich testování s komentářem.

Výsledky strategie 1a P/MA

Při použití optimálních jednoduchých klouzavých průměrů pro jejich křížení s cenou by se za sledované období čtyř let podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 117,46%.

Tab. č. 4: Výsledky strategie 1a P/MA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů %zisk. obchodů Drawdown Opt. MA
ACH 4218 5197 -979 18 38,9% 650 90/104
COH 1042 1562 -520 14 50,0% 535 114/34
SID 4286 5021 -735 19 73,7% 719 39/144
NE 2172 2503 -331 12 75,0% 457 129/50
TLK 2259 2920 -661 14 35,7% 738 144/172
TS 5137 5976 -839 19 47,4% 583 36/72
TMO 1511 1892 -381 12 33,3% 505 129/165
UNH 870 1064 -194 9 44,4% 471 57/180
URBN 874 1738 -864 14 42,9% 942 105/176
WIT 1122 1463 -341 14 42,9% 565 117/177
Celkem 23491 29336 -5845 145 49,0% 617

Celkově tato strategie dosahuje vysokého zisku při ziskových obchodech a nízké ztráty při ztrátových. To při zhruba poloviční úspěšnosti obchodů umožňuje vygenerovat vysoké celkové zisky. Celkový průměrný i jednotlivé drawdowny jsou poměrně malé.

Nevýhodou této strategie je velký rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou klouzavého průměru pro nákupní a prodejní signály, které jsme získali po optimalizaci. Zde uvedené výsledky jsou ty nejlepší možné. Další alternativní zisky na jednotlivých akciích jsou jen o málo nižší, ale při takřka úplně jiných parametrech. Zároveň i pouze malá změna hodnot klouzavých průměrů u jednotlivých akcií vede k podstatně jiným signálům pro nákup a prodej. Nebude tudíž zřejmě možné najít jednu délku klouzavého průměru pro nákup a jednu pro prodej, které by šly použít na celé portfolio současně, a dosahovat nadprůměrných výsledků.

Výsledky strategie 1b P/MA

Při použití průměrných jednoduchých klouzavých průměrů o délce 98 dní pro nákup a 133 dní pro prodej pro jejich křížení s cenou by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 6,56%.

Tab. č. 5:Výsledky strategie 1b P/MA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Prům. MA
ACH 1218 2993 -1775 14 35,7% 1430 98/133
COH -419 1185 -1604 16 18,8% 1636 98/133
SID 650 1909 -1259 15 40,0% 1223 98/133
NE -136 1258 -1394 21 23,8% 913 98/133
TLK -261 2398 -2659 21 28,6% 2270 98/133
TS 2480 3578 -1098 15 26,7% 1211 98/133
TMO -44 1024 -1068 15 13,3% 1111 98/133
UNH -1516 139 -1655 11 9,1% 1529 98/133
URBN -568 1111 -1679 21 28,6% 1519 98/133
WIT -92 1127 -1219 17 23,5% 1429 98/133
Celkem 1312 16722 -15410 166 25,3% 1427

Jak se ukázalo při optimalizaci parametrů pro předchozí strategii, jejich velká různorodost vede k obtížnému nalezení společných parametrů, za kterých by byl systém srovnatelně profitabilní s optimalizovaným.

Zprůměrování délek klouzavých průměrů vedlo k výraznému snížení zisku, procenta ziskových obchodů a nárůstu drawdownu.

Výsledky strategie 2a P/EMA

Při použití optimálních exponenciálních klouzavých průměrů pro jejich křížení s cenou by se podařilo na celém portfoliu dosáhnoutzisku 105,80%.

Tab. č. 6: Výsledky strategie 2a P/EMA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Opt. EMA
ACH 4661 5419 -758 12 50,0% 621 108/153
COH 563 1169 -606 14 35,7% 624 142/72
SID 4012 5060 -1048 31 45,2% 681 33/78
NE 1142 1702 -560 15 40,0% 589 132/33
TLK 2239 2994 -755 17 41,2% 602 174/132
TS 5380 5934 -554 14 50,0% 718 33/114
TMO 1335 1781 -446 9 22,2% 710 123/132
UNH 515 1108 -593 13 38,5% 574 75/165
URBN 770 1513 -743 15 53,3% 650 123/48
WIT 543 1246 -703 20 40,0% 798 105/162
Celkem 21160 27926 -6766 160 42,5% 657

Použití optimalizovaných exponenciálních klouzavých průměrů dopadlo podobně, jako použití jednoduchých. Nepatrně vzrostl počet obchodů, kleslo procento těch, které byly ziskové.

I v tomto případě se ukázalo, že hodnoty jednotlivých průměrů se od sebe velmi liší. Ani zde nelze např. vypozorovat, jestli je pro nákup lepší kratší EMA a pro prodej delší, nebo naopak.

Výsledky strategie 2b P/EMA

Při použití průměrných exponenciálních klouzavých průměrů o délce 105 dní pro nákup a 111 dní pro prodej pro jejich křížení s cenou by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 25,88%.

Tab. č. 7: Výsledky strategie 2b P/EMA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Prům. EMA
ACH 3697 4688 -991 17 35,3% 747 105/111
COH -541 1298 -1839 27 14,8% 1267 105/111
SID -225 1516 -1741 21 23,8% 1023 105/111
NE 494 1709 -1215 23 30,4% 974 105/111
TLK 568 2415 -1847 30 23,3% 1020 105/111
TS 3012 4188 -1176 19 42,1% 924 105/111
TMO 184 1385 -1201 24 20,8% 1046 105/111
UNH -1176 118 -1294 21 4,8% 1175 105/111
URBN -437 1019 -1456 19 21,1% 928 105/111
WIT -400 1176 -1576 31 19,4% 1230 105/111
Celkem 5176 19512 -14336 232 22,8% 1033

Výsledek 25,88% je spíše dílem náhody, než že by průměry 105 a 111 byly úplně vhodné. Již při malé změně na průměry o délce 106 a 112 generuje tato strategie kvalitativně jiný zisk.

Dalším záporem je výrazný nárůst počtu obchodů a na rozdíl od použití jednoduchých klouzavých průměrů a snížení procenta těch ziskových.

Výsledky strategie 3a MA/MA

Při použití optimálních jednoduchých klouzavých průměrů pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnoutzisku 104,81%.

Tab. č. 8: Výsledky strategie 3a MA/MA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Opt. MA
ACH 3793 4743 -950 12 58,3% 898 11/32
COH 1161 1202 -41 4 75,0% 591 26/89
SID 2989 4697 -1708 27 59,3% 555 5/32
NE 1213 1258 -45 5 80,0% 433 11/134
TLK 2010 2173 -163 8 62,5% 617 11/110
TS 5248 5614 -366 11 63,6% 591 20/32
TMO 1670 1670 0 3 100,0% 332 20/119
UNH 577 1172 -595 19 42,1% 595 5/35
URBN 1306 1325 -19 5 80,0% 508 38/65
WIT 996 1141 -145 5 60,0% 724 41/107
Celkem 20963 24995 -4032 99 60,6% 584

Použití dvou klouzavých průměrů dává kvalitativně lepší výsledky než jen jednoduché křížení průměru a ceny. Ačkoli zhodnocení kapitálu nedosahuje takové výše jako předchozí optimalizované strategie, dochází zde k několika významným zlepšením – klesl celkový počet realizovaných obchodů a výrazně stouplo procento ziskových. Nepatrně také klesl celkový drawdown. V praxi by to znamenalo méně obchodování a více jistoty, že obchod nebude ztrátový.

Dalším důležitým zjištěním je, že v optimalizovaných hodnotách už lze identifikovat některé opakující se situace. Předně je to potvrzení předpokladu, že např. nákupní signál je dán křížením kratšího průměru přes delší směrem vzhůru. Dále je ze zjištěných hodnot patrné, že kratší průměr se nachází v rozmezí periody 5 až 40.. Delší je stále poměrně variabilní a závisí na vývoji konkrétní akcie.

Výsledky strategie 3b MA/MA

Při použití kratšího průměrného jednoduchých klouzavého průměru o délce 18 dní a delšího o délce 66 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 37,76%.

Tab. č. 9: Výsledky strategie 3b MA/MA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Prům. MA
ACH 1917 3242 -1325 10 40,0% 1542 18/66
COH 221 1195 -974 9 33,3% 1105 18/66
SID 1586 1888 -302 8 75,0% 794 18/66
NE -330 740 -1070 10 40,0% 912 18/66
TLK 403 1879 -1476 11 36,4% 1534 18/66
TS 3595 4472 -877 10 40,0% 864 18/66
TMO 922 1435 -513 9 44,4% 577 18/66
UNH -915 146 -1061 7 28,6% 1282 18/66
URBN 109 1143 -1034 8 37,5% 1182 18/66
WIT 43 1159 -1116 8 25,0% 1335 18/66
Celkem 7551 17299 -9748 90 40,0% 1113

I zde jako u předchozích průměrových strategií dochází ke zhoršení celkových výsledků, avšak v menší míře. Počet ziskových obchodů z celkového objemu, který mírně poklesl, se udržel na 40%. Celkové zisky se však snížily a ztráty prohloubily. Použití těchto průměrů zároveň stále vykazuje poměrně vysoký drawdown.

Výsledky strategie 4a EMA/EMA

Při použití optimálních exponenciálních klouzavých průměrů pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnoutzisku 95,75%.

Tab. č. 10: Výsledky strategie 4a EMA/EMA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů %zisk. obchodů Drawdown Opt. EMA
ACH 3403 4209 -806 12 58,3% 713 18/74
COH 869 1118 -249 5 40,0% 551 44/50
SID 3519 4112 -593 20 60,0% 588 5/23
NE 1089 1277 -188 6 66,7% 544 14/116
TLK 2029 2373 -344 9 44,4% 590 11/107
TS 4613 5490 -877 11 36,4% 814 8/71
TMO 1599 1629 -30 3 66,7% 432 41/53
UNH 540 1105 -565 14 50,0% 595 11/20
URBN 733 963 -230 6 66,7% 583 11/89
WIT 755 1057 -302 4 50,0% 555 50/149
Celkem 19149 23333 -4184 90 53,3% 597

Signály vzniklé křížením exponenciálních průměrů vygenerovaly celkově nižší zisk než při křížení jednoduchých. Počet obchodů se udržel i nadále pod stem a průměrný drawdown pod 600.

Délky jednotlivých průměrů u této strategie mírně vzrostly oproti těm, které byly zjištěny ve strategii 3a. To lze přisuzovat tomu, žeexponenciální průměr reaguje rychleji na změnu ceny a klade větší důraz na poslední hodnoty. A právě jeho delší délka umožňuje tento rozdíl od jednoduchého částečně vyrovnat.

Výsledky strategie 4b EMA/EMA

Při použití kratšího průměrného exponenciálního klouzavého průměru o délce 20 dní a delšího o délce 73 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 25,10%.

Tab. č. 11: Výsledky strategie 4b EMA/EMA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Prům. EMA
ACH 1267 1426 -159 4 50,0% 500 20/73
COH 602 1144 -542 7 28,6% 741 20/73
SID -275 591 -866 6 16,7% 1248 20/73
NE 709 993 -284 7 57,1% 623 20/73
TLK 1416 2007 -591 9 44,4% 795 20/73
TS 287 1044 -757 7 28,6% 982 20/73
TMO 1001 1558 -557 8 37,5% 729 20/73
UNH -456 55 -511 5 20,0% 607 20/73
URBN 574 811 -237 5 60,0% 542 20/73
WIT -105 1118 -1223 9 22,2% 1415 20/73
Celkem 5020 10747 -5727 67 35,8% 818

Jak už bylo řečeno v komentáři k výsledkům strategie 4a, optimální exponenciální průměry jsou o něco delší než jednoduché. To se projevilo i při jejich průměrování.

Ačkoli celkový zisk na rozdíl od podobné průměrové strategie 3b klesl, snížil se při použití exponenciálních průměrů celkový drawdown. Důvodem může být rychlejší reakce na případné poklesy kurzů akcií. To má na druhou stranu také za důsledek předčasné výstupy z obchodů, které mohou být později ještě profitabilní.

Výsledky strategie 5a EMA/MA

Při použití optimálních exponenciálních klouzavých průměrů pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnoutzisku 105,40%.

Tab. č. 12: Výsledky strategie 5a EMA/MA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Opt. EMA/MA
ACH 3782 4976 -1194 13 53,8% 1242 35/41
COH 1217 1227 -10 4 50,0% 533 20/95
SID 3196 3732 -536 18 77,8% 519 5/29
NE 1246 2404 -1158 11 63,6% 863 47/50
TLK 2101 2554 -453 19 63,2% 564 29/32
TS 4998 5479 -481 10 70,0% 680 47/53
TMO 1542 1670 -128 3 66,7% 381 38/113
UNH 541 1197 -656 16 43,8% 595 5/35
URBN 1273 1987 -714 9 55,6% 746 47/62
WIT 1183 1918 -735 10 50,0% 749 50/53
Celkem 21079 27144 -6065 113 60,2% 687

Strategie 5a dává velmi podobné výsledky, jako strategie 3a založená na křížení jednoduchých klouzavých průměrů. Ve své optimalizovaná variantě je zisk EMA/MA 21079 USD a MA/MA 20963 USD. U strategie 5a narostl počet realizovaných obchodů při zachování stejné úspěšnosti v generování ziskových. Zvýšily se celkové zisky a zároveň i celkové ztráty, včetně zvýšení drawdownu.

Rozdíly v délce EMA a MA nejsou u některých akcií u této strategie příliš vysoké, což se dalo předpokládat. Stále však platí, že optimální parametry jsou pro každou akcii jiné.

Výsledky strategie 5b EMA/MA

Při použití průměrného exponenciálního klouzavého průměru o délce 33 dní a průměrného jednoduchého o délce 53 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 33,69%.

Tab. č. 13: Výsledky strategie 5b EMA/MA

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Opt. EMA/MA
ACH 1062 2178 -1116 8 50,0% 1353 33/53
COH -79 1229 -1308 10 20,0% 1482 33/53
SID 485 947 -462 8 50,0% 882 33/53
NE 259 1130 -871 10 40,0% 826 33/53
TLK 397 1904 -1507 11 36,4% 1677 33/53
TS 4376 4858 -482 8 62,5% 708 33/53
TMO 434 1071 -637 10 50,0% 819 33/53
UNH -357 203 -560 9 22,2% 695 33/53
URBN -173 1332 -1505 11 36,4% 977 33/53
WIT 334 1390 -1056 11 36,4% 1154 33/53
Celkem 6738 16242 -9504 96 39,6% 1057

Tato strategie dokázala vygenerovat lepší výsledek než použití dvou exponenciálních průměrů, ale horší než použití dvou jednoduchých. Při srovnání s 3a vypadají jednotlivé sledované ukazatele velmi podobně – realizované ztráty, počet obchodů, procento ziskových, drawdown. Rozdíl je v realizovaných ziscích, které jsou u 5a nižší. Příčinou může být příliš rychlé vystupování z obchodů, i když při porovnání zisků u jednotlivých akcií to není příliš jasné, neboť některé akcie si vedly u 5a lépe než u 3a.

3.2 Výsledky srovnávacích strategií

Srovnávací strategie jsou obecně známé přístupy k obchodování s akciemi, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. Následuje přehled výsledků po jejich otestování s komentářem.

Výsledky strategie 6a Kup a drž na portfoliu akcií

Pokud bychom na začátku sledovaného období nakoupili vybrané portfolio akcií a drželi ho až do konce, podařilo by se dosáhnoutzisku 1,93%.

Tab. č. 14: Výsledky strategie 6a Kup a drž

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
ACH 14 14 0 1 100,0% 8621
COH -875 0 -875 1 0,0% 2617
SID 1610 1610 0 1 100,0% 9300
NE -348 0 -348 1 0,0% 3044
TLK 582 582 0 1 100,0% 3088
TS 1193 1193 0 1 100,0% 9283
TMO 764 764 0 1 100,0% 2093
UNH -1165 0 -1165 1 0,0% 1785
URBN -762 0 -762 1 0,0% 1713
WIT -627 0 -627 1 0,0% 2231
Celkem 386 4163 -3777 10 50,0% 4378

Jak je patrné z tabulky, nevyprodukovala by tato strategie ve sledovaném období celkovou ztrátu. Vývoj jednotlivých akcií byl rozdílný, polovina skončila v plusu, polovina v mínusu.

Za pozornost stojí celkový drawdown, který na některých akciích dosahuje více než 9000 USD. Pozitivem je na druhou stranu velmi nízká časová náročnost na celý proces obchodování. Výsledek však velmi zaostává za všemi navrženými strategiemi.

Výsledky strategie 6b Kup a drž na indexu SP500

Pokud bychom na začátku sledovaného období nakoupili index SP500 a drželi ho až do konce, podařilo by se dosáhnout ztráty -33,07%.

Tab. č. 15: Výsledky strategie 6b Kup a držna indexu SP500

Index Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
SP500 -6613 0 -6613 1 0,0% 13836

Nákup koše akcií odpovídající indexu SP500 se ve sledovaném období ukázal ještě horší než koupení navrhovaného portfolia akcií. Důvodem může být to, že testované portfolio prošlo výběrem na základě filtru zahrnující růst příjmů. Naopak širší záběr indexu SP500 obsahuje i společnosti, které takový růst příjmů nezaznamenaly a celkově si tak mohly vést hůře.

Výsledky strategie 6c Přikupování na portfoliu akcií

Pokud bychom během celého období každý měsíc přikupovali akcie za vždy stejnou částku USD, podařilo by se dosáhnout ztráty -1,75%.

Tab. č. 16: Výsledky strategie 6c Přikupování

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
ACH -54 0 -54 48 0,0% 440
COH -95 0 -95 48 0,0% 162
SID 47 47 0 48 100,0% 561
NE -74 0 -74 48 0,0% 190
TLK -32 0 -32 48 0,0% 154
TS -71 0 -71 48 0,0% 305
TMO -25 0 -25 48 0,0% 117
UNH 102 0 102 48 0,0% 124
URBN -71 0 -71 48 0,0% 152
WIT -77 0 -77 48 0,0% 144
Celkem -350 47 -396 480 10,0% 235

Ani tato strategie nedosahuje uspokojivých výsledků a vede, byť jen k malé, ztrátě. Pozitivem je, na rozdíl od Kup a drž, velmi malý drawdown. Negativem je naopak větší množství transakcí, neboť je nutné každý měsíc akcie přikoupit.

Výsledky strategie 6d Přikupování na indexu SP500

Pokud bychom během celého období každý měsíc přikupovali index SP500 za vždy stejnou částku USD, podařilo by se dosáhnoutztráty -3,74%.

Tab. č. 17: Výsledky strategie 6d Přikupování

Index Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
SP500 -748 0 -748 48 0,0% 1070

Při aplikaci strategie Přikupování na index SP500 dochází k eliminaci velké části ztrát oproti systému Kup a drž. Ani tady ale nedochází ke zhodnocení investovaného kapitálu. Podobně jako přikupování vybraného portfolia akcií je i u tohoto indexu výrazně snížen celkový drawdown.

3.3 Závěry vyplývající z testování vlastních základních strategií

Pomocí všech navržených strategií se podařilo vložené prostředky zhodnotit ve sledovaném období 01.04.2005 – 01.04.2009 lépe než za použití klasických strategií, a to i o několik desítek procent.

Celý trh za toto období (měřeno indexem SP500) klesl o více než 33% (viz strategie 6b). I ta nejméně zisková navržená strategie jej překonala skoro o 40 procentních bodů. Použití strategií Přikupování výrazně snížilo ztráty při propadu trhu v letech 2008 a 2009, stále však byly v konečném důsledku ztrátové. Investice do vybraného portfolia akcií na začátku období a jeho držení po celou dobu by přineslo nepatrný zisk.

Jako nejziskovější optimalizovaná strategie se ukázala 5a, postavená na křížení EMA a MA. Strategie 3a, která používá dva jednoduché klouzavé průměry s ní byla srovnatelná, dokonce za nižšího drawdownu.

Je nutné si uvědomit, že funkčnost celého systému nezávisí pouze na hodnotách klouzavých průměrů pro vstup a výstup. Značný vliv má i používaný stop-loss, který někdy omezuje ziskové obchody. Na druhou stranu jindy zabraňuje vysokým ztrátám a zachycuje velké propady. Nic takového se u strategií Kup a drž nebo u Přikupování pozic nepoužívá.

Dalším prvkem, který nelze dost dobře otestovat, jsou změny velikosti obchodního účtu. Navržené strategie pracují s tím, že na účtu je neustále k dispozici částka 2.000 USD pro nákup jednotlivého akciového titulu. To v některých případech nemusí platit.Na druhou stranu se nepočítá s reinvestováním zisků, což by mohlo potenciálně přinést ještě vyšší celkové zisky.

Závěrem této kapitoly lze říct, že použitím jakékoli z navržených strategií by se ve sledovaném období podařilo překonat výkonnost trhu a ostatní tradiční strategie. V následující kapitole se pokusím systém doladit tak, aby poskytoval ještě lepší výsledky při zachování jeho relativní jednoduchosti.

Kategorie:
  Obchodování akcií
článek byl sdílen 0 krát
 000

Přidat komentář

Tvůj email nebude zveřejněn.